MANIFEST

Valencià

Castellano

Ara, preus justos a l’horta

 

Els baixos preus de venda són, en aquest moment, la principal amenaça per a l’horta de València i l’agricultura valenciana. En els últims anys les administracions valencianes han avançat en la valoració pública i la protecció territorial de l’horta com a paisatge, però açò no ha implicat una millora en la situació laboral de llauradores i llauradors ni del sector agrari. A més de la crisi crònica de cultius com la ceba i la creïlla, els preus de moltes collites són els mateixos de fa dècades.

La defensa de l’horta no es pot entendre sense la protecció del camperolat. Hem de pagar preus justos pel seu treball i les seues collites. Uns ingressos dignes i regulars serien la millor garantia de relleu generacional i protecció del territori agrari, i allunyaria l’especulació immobiliària que s’aprofita d’un context de crisi permanent. No es pot entendre que, mentre es destrueixen cultius de cebes o creïlles perquè els preus no arriben a cobrir costos, els lineals dels supermercats oferten els mateixos productes provinents d’altres continents.

L’actual crisi climàtica i ambiental i la pandèmia han fet encara més ineludible l’aposta per un abastiment alimentari basat en la producció de proximitat. Disposar d’hortes productives és una garantia de sobirania alimentària, de què sempre disposarem de fruites, verdures i hortalisses de temporada si sabem cuidar del nostre camperolat.

Per tot açò, els col·lectius signataris volem manifestar:

_Les valencianes i valencians hem de ser conscients del nostre paper com a consumidors. Si volem una horta viva i un sector agrari digne, hem de canviar la nostra manera de consumir, donant prioritat a criteris de compra socialment responsables, com la compra de proximitat o ecològica, sobre altres com el preu. Hem d’exigir responsabilitat a les administracions i grans superfícies perquè actuen amb justícia.

_Enfront de les polítiques de preus baixos a costa de la rendibilitat de llauradores i llauradors valencians, els supermercats i botigues haurien d’apostar pels productes de proximitat i pagar preus justos. No és acceptable que els productors cobren menys del 20 % del que paga el consumidor.

_Les administracions tenen capacitat legal i responsabilitat per facilitar l’accés al consum de proximitat, aprovar etiquetatges identificatius i afavorir la venda directa: promoció de mercats municipals, venda a domicili, mercats agroalimentaris i fires de producte de temporada. Han d’aplicar la Llei de l’Horta de València amb una de les seues mesures clau, la creació de la marca de producte de l’horta. Poden promoure la compra pública amb criteris de sostenibilitat ambiental i social i vigilar l’aplicació de la Llei de Millora de la Cadena Alimentària. Finalment, tenen en les seues mans la vigilància de les zones de cultiu per a evitar els robatoris i la millora d’infraestructures agràries.

El problema dels preus agraris ens afecta a totes i tots. Si volem una horta viva i productiva, cal canviar hàbits i adoptar mesures per garantir-ho.

Ahora, precios justos en l’horta

 

Los bajos precios de venta son, en este momento, la principal amenaza para l’horta de València y la agricultura valenciana. En los últimos años las administraciones valencianas han avanzado en la valoración pública y la protección territorial de l’horta como paisaje, pero esto no ha implicado una mejora en la situación laboral de agricultoras y agricultores ni del sector agrario. Además de la crisis crónica de cultivos como la cebolla y la patata, los precios de muchas cosechas son los mismos de hace décadas.

La defensa de l’horta no se puede entender sin la protección del campesinado. Tenemos que pagar precios justos por su trabajo y sus cosechas. Unos ingresos dignos y regulares serían la mejor garantía de relevo generacional y protección del territorio agrario, y alejaría la especulación inmobiliaria que se aprovecha de un contexto de crisis permanente. No se puede entender que, mientras se destruyen cultivos de cebollas o patatas porque los precios no llegan a cubrir costes, los lineales de los supermercados oferten los mismos productos provenientes otros continentes.

La actual crisis climática y ambiental y la pandemia han hecho todavía más ineludible la apuesta por un abastecimiento alimentario basado en la producción de proximidad. Disponer de huertas productivas es una garantía de soberanía alimentaria, de que siempre dispondremos de frutas, verduras y hortalizas de temporada si sabemos cuidar de nuestro campesinado.

Por todo ello, los colectivos signatarios queremos manifestar:

_Las valencianas y valencianos tenemos que ser conscientes de nuestro papel como consumidores. Si queremos una horta viva y un sector agrario digno, tenemos que cambiar nuestra manera de consumir, dando prioridad a criterios de compra socialmente responsables, como la compra de proximidad o ecológica, sobre otros como el precio. Tenemos que exigir responsabilidad a las administraciones y grandes superficies para que actúen con justicia.

_Frente a las políticas de precios bajos a expensas de la rentabilidad de agricultoras y agricultores valencianos, los supermercados y tiendas deberían apostar por los productos de proximidad y pagar precios justos. No es aceptable que los productores cobren menos del 20% de lo que paga el consumidor.

_Las administraciones tienen capacidad legal y responsabilidad para facilitar el acceso al consumo de proximidad, aprobar etiquetados identificativos y favorecer la venta directa: promoción de mercados municipales, venta a domicilio, mercados agroalimentarios y ferias de producto de temporada. Deben aplicar la Llei de l’Horta de València y la aplicación una de sus medidas clave, la creación de la marca de producte de l’horta. Pueden promover la compra pública con criterios de sostenibilidad ambiental y social y vigilar la aplicación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. Finalmente, tienen en sus manos la vigilancia de las zonas de cultivo para evitar los robos y la mejora de infraestructuras agrarias.

El problema de los precios agrarios nos afecta a todas y todos. Si queremos una horta viva y productiva, debemos cambiar hábitos y adoptar medidas para garantizarlo.

ADHESIONS